top of page

PRIVACY POLICY

นโยบายความเป็นส่วนตัว

"นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้ให้รายละเอียดถึงวัดถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการใช้คุกกี้ (cookies)

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปด้วยความยินยอมของตัวท่านเอง บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุเฉพะจาะจงได้ว่าเป็นท่านบนเว็บไซต์นี้ จนกว่าท่านจะทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิก เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากบริษัท

การที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับแนวทางปฏิบัติหรือนโยนายใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ กรุณาอย่าให้รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางเว็บไซต์นี้

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อการติดต่อสื่อสารกับท่าน ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือข่าวสารต่างๆ

เพื่อกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ที่เที่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ของบริษัท/บริษัทในเครือ/คู่ค้า

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎข้อบังคับ หรือข้อผูกพันที่ให้กับภาครัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ

การที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แสดงว่าท่านยินยอมให้ บริษัท จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จัดเก็บภายใต้ข้อบังคับหรือข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนทศ การติดตามภัยกุกคาม เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล การเปิดเผยลบหรือทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการใช้ข้อมูลที่ผิดวัตถุประสงค์

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะรวม รวมและก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้ามาใช้เว็บไซต์ หรือให้รายละเอียดแก่บริษัทตามช่องทางต่างๆ บริษัทอาจจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับท่านโดยขอบตามกฎหมาย เช่น ชื่อนามสกุล เพศ วันเกิด อิเมล ที่อยู่ สถานที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน เป็นต้น หากท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ใด ๆ ไม่ว่าจะบนเว็บไซต์หรือ แอปพลิเคชั่น ที่บริษัทจัดทำขึ้น หรือผ่านทางผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลของท่าน รวมถึงการรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของท่าน หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ท่านใช้ในการเข้ามาใช้เว็บไซต์ของบริษัท จากผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ตามนโยบาย และข้อกำหนดของผู้ให้บริการเหล่านั้น ทั้งนี้การเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้อาจถูกจำกัก หรือถูกบล็อกซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่านกับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง

การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บเป็นความลับ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ที่ช่องในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ซึ่งบริษัทจะเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานภาครัฐบาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลต่อ

ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนของบริษัทในการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการให้กับท่าน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาด เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้มริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่บริษัท ว่าจ้างเพื่อการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บริการแก่ท่าน

หน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล ล หรือบุคคลใดก็ตามที่บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูล

(ก)ภายใต้กฎหมาย และ/หรือข้อผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท หรือ

(ข) ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทจำกัด และหน่วยงานกาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลอื่นใด

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการขอดูข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ขอแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านให้ถูกต้อง ขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือสอบถามเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล โดยแจ้งความประสงค์ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ email : cate.ninelives@gmail.com

bottom of page